Iklan

Pengurus PCNU Kabupaten Pati

Daftar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, masa khidmat 2019-2024

A. MUSYTASYAR

 1. KH. Asmu’i Sadzali
 2. KH.  Abdul Mujib Sholeh
 3. KH. Ahmad Muadz Thahir
 4. KH. Minan Abdillah
 5. KH. Kholil Sarqowi
 6. KH. Ahmad Yasir
 7. KH. Ali Muhtarom, MH
 8. KH. Ali  Mahmudan
 9. KH. Imam Sofwan
 10. Habib Muhammad Al Aidid
 11. KH. Abdul Ghofar Rozin, M.Ed
 12. H. Haryanto, SH, MM, M.Si

B. SYURIAH

Rois:
KH. M. Aniq Muhammadun
Wakil Rois: 

 1. KH. Zakki Fuad Abdillah
 2. KH. Abdulloh Bahij 
 3. KH. Ahmad Manhajussidad, Lc., M.S.I
 4. KH. Asnawi Rohmat
 5. KH. Sutopo Abdul Majid

Katib:
KH. Minanurrahman, M.S.I
Wakil Katib
KH. Abdurrahman Adam
A’wan:

 1. KH. Nur Yahya
 2. KH. Muslim abd. Kholiq
 3. KH. Najib Suyuti
 4. KH. Khumaidi
 5. KH. Syamsudin
 6. KH. Abdul Mun’im, Al Hafidz.
 7. KH. Mundir Syarif
 8. KH. Husnan Basyuni, LC.
 9. KH. Abdul Latif Zuhdi
 10. KH. Ali Masyhar
 11. KH. Dr. Abdul Karim, MA
 12. KH. Mudawam Al Hafidz
 13. KH. Zahid, Al Hafidz
 14. KH. Junaidi Halim, Lc
 15. KH. Ahmad Suja’i
 16. KH. A. Baidhowi
 17. KH. M. Faeshol Muzamil
 18. KH. Mujiburrohman Ma’mun
 19. KH. Imam Zarkasi, M.Pd
 20. KH. Abdul Hamid
 21. H. Imron, S.Ag, M.Si
 22. H. Muhammadun
 23. H. Ubaidilah Wahab
 24. H. Suharyono,MM
 25. H. Turi Atmoko

C. TANFIDZIYAH

Ketua: 
Yusuf Hasyim, M.S.I
Wakil Ketua: 

 1. H. Ali Munfa’at, M.Pd
 2. H. Dr. Ahmad Choiron, M.Ag
 3. Dr. Jamal Makmur, MA
 4. Kasmuri, S.Ag
 5. M. Zaim Jaelani, S.Fil.I

Sekretaris: 
Maskan, S.Pd.I 
Wakil Sekretaris: 

 1. Imam Syaekhu, S.Pd.I
 2. Dedy Syarif Hidayat, S.Pd

Bendahara: 
KH. Dr. Ahmad Badawi, Lc, M.Ag.
Wakil Bendahara| 

 1. Sunaryo, S.Pd.I
 2. H. Muhammad Thohar, SE, MM.
Iklan
Back to top button